خرید اشتراک

اشتراک شما با موفقیت ثبت شد.

کد عضویت شما به شماره موبایل ثبت شده هنگام خرید ارسال خواهد شد.

پس از دریافت کد، به هنگام استفاده از خدمات مختلف مرکز مشاوره تغذیه، با درج کد عضویتتان در محل مربوطه از خدمات مشاوره آنلاین و ... بدون پرداخت هزینه استفاده خواهید کرد.

تراکنش موفق

عملیات پرداخت شما موفقیت آمیز بود

برنامه غذایی شما نهایتا تا ساعت 24 امروز به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

در تنظیم برنامه غذایی از هیچ نرم افزار تنظیم رژیم غذایی استفاده نمی شود و برنامه ها و پیگیری ها توسط شخص مشاور تغذیه و رژیم درمانی مرکز تنظیم می شود.

 

با تشکر